Handledning

Handledning för arbetsgrupper

Arbetslivet utgör en av hörnstenarna för vårt välbefinnande. Samtidigt ställer arbetslivet oss inför en rad utmaningar. Att få ihop de krav som ställs på kompetensutveckling, anpassning till föränderliga villkor och samarbete i en stressfylld arbetssituation kan vara en svår ekvation att få ihop.

Vi erbjuder en behovsanpassad och yrkesmässig handledning för arbetsgrupper som har sin utgångspunkt i de specifika villkor som gäller för varje enskild arbetsgrupp och arbetsplats.

Betoningen ligger på:

 • kommunikation
 • synliggörande av grupprocesser
 • färdighetsträning i positiv förstärkning
 • tydliggörande av de individuella och gruppsliga målen för arbetsprestationen

Målsättningen är att lyfta arbetsgruppens gemensamma kompetens och engagemang för varandra och för det arbete som ska utföras, genom att identifiera och stärka de salutogena aspekterna av arbetsgemenskapen.

Handledning för arbetsgrupper | Psykolog.nu

Varför välja handledning hos oss?


 • Strukturerat arbetssätt med behovsanalys och utvärdering

  Behovsanalys och utvärdering

  Alla handledningskontakter inleds med en behovsanalys där fokus läggs på att identifiera de mål som är relevanta för arbetsgruppen. Utifrån behovsanalysen formuleras handledningens innehåll i samråd med arbetsgruppen. Handledningsarbetet utvärderas kontinuerligt under kontraktsperioden och återförs till såväl arbetsgruppen som berörda chefer.

 • Grupprocesser, kommunikation och gemenskap

  Grupprocesser, kommunikation och gemenskap

  Att initiera och vidmakthålla förändringsarbete i en gruppkontext innebär också med nödvändighet att ta fasta på de kvalitativa aspekterna av den gemensamma interaktionen. Handledningen fokuseras därför också på att identifiera relevanta grupprocesser till medvetande för att facilitera en ökad kommunikation och förståelse för de egna och andras utgångspunkter.

 • Positiv förstärkning

  Positiv förstärkning

  Det kan finnas många omständigheter som drar isär en arbetsgrupp. Det kan handla om allt från yttre krav till organisatoriska faktorer som gör att samarbetsklimatet påverkas. Negativ förstärkning kan då bli en framträdande aspekt av interaktionsmönstret. Man gör bara precis så mycket för att slippa oönskade konsekvenser. Handledningen lyfter därför fram positiv förstärkning som ett levande verktyg för att locka fram och stärka det bästa hos varandra. Det gemensamma engagemanget för arbetets karaktär och målsättningar ska vara en belönande omständighet.

 • Evidensbaserat arbetssätt & implementering

  Evidensbaserat arbetssätt & implementering

  För att kontinuerligt utvecklas i det egna arbetet behöver man också ta till sig nya idéer kring arbetsmetoder och arbetssätt. Det kan dock väcka många tankar och känslor att omdana invanda arbetssätt. I det arbetet är det emellertid viktigt att inte ”kasta ut barnet med badvattnet”. Det är lika viktigt att också lägga fokus på vad som fungerar bland de existerande metoderna och arbetssätten. Handledningen strävar därför också på att identifiera och lyfta arbetsgruppens gemensamma kompetens och erfarenhet i implementeringsarbetet.

  Vi erbjuder handledning i vård och omsorg, inom psykiatriskt vårdarbete samt i socialt arbete.

 • Referenser

  Referenser

  Handledning kan vara relevant för alla arbetsgrupper som ställs inför en utmanande arbetssituation. Några av tidigare & aktuella uppdragsgivare:

  • Stockholms kommun
  • Södertälje kommun
  • Stockholms läns landsting
  • Botkyrka kommun
  • Stockholms stadsmission
  • Sigtuna kommun


Det har varit givande att jobba med grupprocesser och vår arbetsgrupp har fått såväl struktur som inspiration att fördjupa vårt samarbete.

Thomas

Vi har ofta en svår arbetssituation med krävande klienter. Handledningen har betytt mycket för att hjälpa oss att tydliggöra vår egen professionalitet och hitta en rimlig balans mellan inre och yttre krav.

Fredrik

Det har varit svårt att genomföra förändringsarbetet på ett smidigt sätt. Tack vare handledningen kommunicerar vi nu mer kring vad vi vill ha snarare än fastna kring det vi inte vill ha. Det betyder mycket för arbetsgemenskapen!

Kostas

Kontaktformulär

 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 10.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 20.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.