Prestationsångest

KBT behandling av olika former av prestationsångest


Prestationsångest, tentaångest, skrivkramp - KBT-behandling | Psykolog.nu

Prestationsångest handlar ofta om en rädsla för att man på ett eller annat sätt inte ska lyckas leva upp till sina egna eller andras förväntningar i en prestationssituation. Variationsvidden gällande möjliga sammanhang där prestationsångesten kan göra sig gällande är stor. Några exempel på vanliga situationer då man kan uppleva prestationsångest:

 • Tentaångest, eller svårigheter att göra sitt bästa vid prov, skrivningar och liknande
 • Skrivkramp
 • Rampfeber vid t.ex. teater-, musik- eller dansframträdanden
 • Idrottsliga prestationssammanhang
 • Intima situationer

En intressant aspekt av prestationsångesten är att den inte alls behöver vara en konsekvens av tidigare misslyckanden och/eller existerande färdighetsbrister. En förlängd period av prestationsångest kan, som vid all form av upplevd ångest, påverka den faktiska prestationen negativt, men det tycks påfallande ofta vara så att man kan uppleva prestationsångest även om man regelmässigt presterar väl rent objektivt.

Vad är prestationsångest?

Den upplevda prestationsångesten är ofta ett resultat av flera samverkande faktorer eller processer:

 • Ett fysiologiskt påslag som triggas igång i sammanhang där prestationsaspekten är uttalad
 • Förekomsten av negativa kognitioner som t.ex. en överdriven rädsla för att misslyckas och/eller att erhålla negativ värdering från betydelsefulla personer, och som gör sig gällande inför/under/efter situationen
 • Beteenderesponser som kännetecknas av undvikande av/flykt från prestationssituationer
 • Förekomsten av prestationsnedsättning och/eller ett starkt psykiskt lidande som ett resultat av intensiv ångest, motivationsförlust osv.
 • Ett ältande kring negativa aspekter som dels ökar på den fysiologiska anspänningen, dels leder till att man i alltför liten utsträckning tar in/bearbetar balanserande/positiva aspekter.
 • Det kan också handla om en förväntansångest inför där man fastnar i tankegångar kring möjligt negativt utfall eller att man i efterhand nästan helt fokuserar på negativa aspekter.

När vi pratar om prestationsångest är det i många fall viktigt att skilja mellan den faktiska prestationen och den upplevda subjektiva värderingen av prestationen ifråga. Det kan i förekommande fall vara så att man upplever att man helt ”försvinner” i den ångest man upplever men att man på något sätt ändå lyckas ro hem situationen på något sätt. Så kan fallet ofta vara hos en del klienter som lider av stark scenskräck där deras förväntansångest helt tycks ta överhand men där de på något märkligt sätt ändå i regel klarar av att utföra uppgiften.

Den kvardröjande upplevelsen på ett subjektivt plan är dock nästan alltid av negativ valör. Man fastnar för det faktum att man upplevde ångesten igen, och har svårt att släppa ett ältande kring vad det egentligen måste innebära, istället för att även processa vad det faktum att man klarade av situationen rent prestationsmässigt egentligen säger om den egna förmågan.Vad klienterna säger


Det som jag vill mest av allt är att stå på scen. Scenskräcken kan dock av och till få mig att bli helt blockerad. Jag får tunnelseende, svettas ymnigt och har svårt att andas ibland. Det värsta är ändå den här anspänningen jag känner inför ett framträdande. Jag vet att jag vill och att jag kan, men lik förbannat sticker tankarna, känslorna och kroppen iväg. Behandlingen hjälpte mig att hantera ångestsymptomen men satte också fingret på det som kanske var den egentliga orsaken: mina egna krav på mig själv och hur jag aldrig egentligen var nöjd med någonting jag gjorde.

Aram, 24 år

Fakta om prestationsångest

Hur vanligt är det med prestationsångest?

Prevalensuppskattningen, dvs. hur vanligt förekommande det är brukar anges till 2 % (i USA) men det är en mycket osäker uppskattning. I undersökningar som har gjorts i specifika målgrupper, t.ex. bland musiker tillhörande stora orkestrar, visar istället att den kan vara mycket mer vanligt förekommande. I flera stora studier fann man att så många som 20 – 70 % av de tillfrågade angav att de led av olika symptom av prestationsångest.

Hur påverkas man av prestationsångest?

Den specifika påverkan kan variera beroende på typ av prestationsångest. Det personliga lidandet finns dock alltid med i bilden. De samverkande processerna kan medför att man har svårt att ta till sig och glädjas över de egna prestationerna eftersom fokus alltid ligger någon annanstans och i regel på något negativt. Känslor av skam och självanklagelser kan också öppna upp dörrarna för sekundära besvär såsom depressionsproblematik och relationsproblem.

Undersökningar visar också att många antingen självmedicinerar eller har psykofarmaka och/eller beta-blockerare. Just användningen av beta-blockerare tycks vara utspritt bland utövare av konstnärliga yrken. I en undersökning rapporterar så många som 27% att de använder beta-blockerare regelbundet för deras prestationsångest. Det finns emellertid en paradoxal effekt av användningen av beta-blockerare: även om de bidrar till att sänka pulsen och därmed också minska den upplevda ångesten, kan den i sin tur ha en negativ påverkan på den faktiska prestationen eftersom det i många prestationssituationer krävs en optimal anspänning (med t.ex. stegrad puls) för att man ska kunna maximera den egna potentialen.

För de som lider av tentaångest kan de negativa effekterna få en dramatisk påverkan på såväl betyg som framtida karriärsmöjligheter.

Test för prestationsångest


Här nedan följer några test för prestationsångest som är vetenskapligt utvärderade. Se dessa resultat endast som en indikator!

Test för prestationsångest: SAS-2 (Sport Anxiety Scale-2, Smith et al., 2006)

För att kunna använda formuläret måste du vara inloggad / registrera dig för ett kostnadsfritt användarkonto.

Test för prestationsångest: RTA (Revised Test Anxiety Scale, Benson & El Sahhar, 1994)

För att kunna använda formuläret måste du vara inloggad / registrera dig för ett kostnadsfritt användarkonto.

Klientutvärdering


Klientutvärdering av erhållen behandling av social fobi under åren 2008 – 2014. Uppmätt med Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). 3 delskalor presenteras här där poängvärdet har räknats om till procentsats.


   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den terapi du har fått?”
   ”2.Har terapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den terapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. Behandlingsintervall 2008-2014.

Relaterade sidor  En behandling av prestationsångest måste ta hänsyn till följande aspekter:

 • Individens specifika målfokusering för den aktuella prestationen och situationen.
 • Identifiering av förekommande processer (i regel förväntansångest) och hur den vidmakthålls så att man i ett tidigt skede kan antecipera den.
 • Ackumulerandet av balanserande erfarenheter där man processar all tillgänglig information.
 • En grund för emotionell bearbetning där man inte kategoriserar inre (ofta autonoma) emotionella processer som någonting negativt och istället lägger fokus på viljemässiga handlingar utifrån de mål man har satt upp.

Det är också viktigt att etablera tydliga och realiserbara målnivåer, så att man lättare kan identifiera relevanta förstärkare under resans gång. Det är viktigt för att avdramatisera prestationsaspekten, en omständighet som kan ha en stor betydelse vid prestationsångest hos barn.


Behandling av prestationsångest


Behandling av prestationsångest, tentaångest, skrivkramp m.m.| Psykolog.nu

Behandlingen för prestationsångest av olika former såsom tentaångest, skrivkramp m.fl. utgår ifrån KBT-behandling av ångestbesvär, men skräddarsys till klientens specifika målsättningar och förutsättningar.

Några centrala aspekter i behandlingen:

 • noggrann problemanalys av förekommande besvär
 • psykoedukation om ångestreaktionens psykologiska och fysiologiska grund, och praktisk träning i hantering av ångestpåslag
 • kognitiva interventioner med fokus på att bearbeta all tillgänglig information
 • beteendeinterventioner med fokus på att reducera undvikandebeteenden och istället realisera målbeteenden i tillräcklig hög utsträckning
 • emotionell bearbetning i vilken betoningen läggs på aktiv acceptans för förekommande emotionella processer (som i regel inte är under viljemässig kontroll) och utökning av handlingsutrymmet genom att oftare/tydligare manifestera beteenden som ligger i linje med handlingar som är under viljemässig kontroll

Behandlingsomfattningen varierar helt beroende på de individuella behoven. I genomsnitt handlar det om mellan 5 – 15 sessioner. Beroende på den information som framkommer under bedömningssamtalet reserverar vi oss rätten att hänvisa till en annan typ av behandling.
Information

Alla behandlingskontakter börjar med ett bedömningssamtal à 60 - 90 min. Bedömningssamtalet fyller flera funktioner: a) att ringa in problemområdet och få en samlad bild av de upplevda svårigheterna, b) utesluta andra möjliga tillstånd, och c) att göra en bedömning om psykoterapi är den mest lämpliga behandlingsmetoden.

Under bedömningssamtalet har du också möjlighet att få en tydligare bild av hur en behandlingskontakt kan se ut i just ditt fall, och samtalet avrundas också med att du får ett konkret behandlingsförslag som du kan gå hem och fundera på.

Denna anmälan är inte bindande!

För information om priser, var vänlig och läs mer här.Procedur

1. Du anmäler dig till ett första bedömningssamtal via denna sida.

2. Ett bedömningssamtal bokas in med en tid inom 1-3 veckor.

3. Vid bedömningssamtalet får du dels information om behandlingsmetoden, dels ett konkret behandlingsförslag att fundera på hemma.

Beroende på arten av de besvär som du upplever kan det hända att du rekommenderas en annan typ av behandling.

4. Vi är tacksamma om du meddelar om du vill inleda en behandlingskontakt inom en vecka efter bedömningssamtalet.


 

Anmälningsformulär - Prestationsångest