Behandling av social anpassning vid Asperger

Behandling av social anpassning vid Asperger syndrom

Behandling av social anpassning vid Asperger syndrom | Psykolog.nu

 
Asperger syndrom är en tillstånd som inordnas under diagnosen Autismspektrumstörning. Den är inte alldeles lätt att beskriva på ett precist sätt eftersom den innefattar ett brett spektrum av symptom, som dessutom kan ha en stor spridning vad gäller den faktiska påverkan.

Förenklat skulle man kunna säga att Asperger syndrom karaktäriseras av svårigheter med sociala interaktioner och inhibering av sociala färdigheter. Det handlar ofta om en svårighet att identifiera och följa med i relevanta aspekter av den sociala kommunikationen. Detta gäller inte minst de nyansskillnader som kännetecknar de emotionella aspekterna av den sociala interaktionen. Orsakerna därtill kan vara varierande men det verkar troligt att det är en samverkan mellan biologiska predispositioner och psykosociala omständigheter.

Samtidigt utgör själva scenen för det sociala livet ingalunda en objektiv eller rättvis plattform. Spelreglerna för våra interaktioner med varandra är inte sällan skiftande och relativa. Förändringarna i villkoren sker dessutom ofta och på, vad som verkar vara, ett slumpmässigt sätt. Mycket i den sociala anpassningen handlar om att kunna vara följsam i de svängningar som det sociala livet ställer oss inför. Vid Asperger syndrom kan den underliggande psykologiska inflexibiliteten (som är en kombinationseffekt av biologiska och psykosociala faktorer) medföra att man har svårt att tajma de här svängningarna.
 

Vad orsakar Asperger syndrom?

Man har kunnat identifiera strukturella och funktionella skillnader i specifika hjärnregioner mellan barn som har Asperger syndrom och barn utan. Man misstänker att dessa skillnader har påverkat den tidiga utvecklingen till att manifestera de symptom som vanligtvis förknippas med tillståndet. Vad detta exakt innebär är emellertid ännu höljt i dunkel, och ännu vet vi inte exakt vad som orsakar Asperger syndrom och andra autismspektrumstörningar.

Den rådande synen är att Asperger syndrom förmodligen orsakas av en genetisk sårbarhet som i kombination med miljömässiga faktorer som avgör de upplevda symptomen och funktionsnedsättningen på ett individuellt plan.Vad klienterna säger


Jag har alltid trott att jag gjorde massor med fel i sociala sammanhang. Jag tänkte hela tiden på vad andra egentligen förväntade sig av mig. Med hjälp av behandlingen kunde jag istället lägga fokus på hur jag själv skulle gå tillväga för att ge uttryck för de egenskaper och förmågor som jag ville ge uttryck för. Det blev liksom en helt annan ingång som var mycket lättare att följa för mig.

Erik, 39 år

Fakta om Asperger syndrom

Hur vanligt är det med Asperger syndrom?

Man vet väldigt lite om den faktiska förekomsten av Asperger syndrom. Man har emellertid noterat att den tycks förekomma över alla åldersgrupper och kulturer. Man uppskattar att 1/88 barn i 8-årsåldern uppfyller kriterierna för Asperger syndrom.

Det finns inga genomförda prevalensstudier för förekomsten hos vuxna, men det finns mycket som tyder på att de problem som man har som barn rörande social interaktion och kommunikation fortsätter även i vuxenlivet. Man har funnit att pojkar i högre grad uppfyller diagnoskriterierna för Asperger syndrom än flickor (4 till 1).

Vilka effektiva behandlingar finns det?

Det finns ingen existerande behandling som botar Asperger syndrom. Den behandling som finns riktar in sig på att etablera en fungerande anpassning till de individuella behoven. Den spridning som finns i förekommande symptomatologi gör det också svårt att rekommendera en behandlingsform för alla personer med Asperger syndrom.

Några av vanliga behandlingsalternativen är:

 • Träning av sociala färdigheterdär fokus läggs på att på ett strukturerat sätt lära ut färdigheter i social interaktion, då framför allt indirekt sådan
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) där betoningen ligger på att hantera emotionella processer, tvångsbeskymmer och andra sekundära ångestbesvär
 • Psykofarmaka för förekommande depression- och ångestbesvär

Självskattningsformulär

Asperger syndrom test eller snarare självskattningsformulär riktar sig ofta in på den påverkan som finns på förmågan och förståelsen av sociala interaktioner. Variationsvidden i förekommande problem vid Asperger syndrom är emellertid stort, och skillnaderna kan vara stora från person till person. Som vanligt ska man därför inte dra för stora växlar på resultaten på självskattningsformulär.

The Adult Autism Quotient

För att kunna använda formuläret måste du vara inloggad / registrera dig för ett kostnadsfritt användarkonto.

Klientutvärdering


Klientutvärdering av erhållen behandling av social fobi under åren 2008 – 2014. Uppmätt med Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). 3 delskalor presenteras här där poängvärdet har räknats om till procentsats.


   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den terapi du har fått?”
   ”2.Har terapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den terapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. Behandlingsintervall 2008-2014.

Relaterade sidor


Relaterat innehåll


Anmälan till behandling


1 Behandling av social anpassning vid Asperger

Den behandling vi erbjuder försöker på ett strukturerat sätt hitta ingångar till det sociala livet och vidmakthålla relevanta relationer. Den utgår ifrån en individuell analys av förekommande resurser, hinder och målsättningar snarare än schablonartade föreställningar om vad som är ”social kompetens”. Det handlar inte bara om att rita upp en statisk karta över det sociala livet utan mer om att finna en individuellt relevant utgångspunkt rörande mål och riktning i det sociala livet.

Betoningen i behandlingen ligger inte på att eliminera patologiska processer utan att identifiera och befästa de omständigheter som också har en betydelse för den upplevda livskvaliteten. Istället för att försöka leva upp till en föreställd social norm, försöker vi också konkretisera en plattform som utgår ifrån den egna självbilden såsom den är eller såsom man vill tydliggöra den.

Varje behandling är unik, men några aspekter återkommer vanligtvis i alla behandlingskontakter:

 • En individuell analys med fokus på de specifika förutsättningar och möjligheter som gäller just för den specifika klienten och dennes en önskad livskvalitet.
 • Konkretisering av målsättande i sociala sammanhang.
 • Social färdighetsträning utifrån klientens egna mål.
 • Konkreta övningar, gärna med videoåterkoppling.
 • Fokus på emotionell bearbetning av relevanta aspekter.
 • Fokus på att utöka/fördjupa det egna livsutrymmet.
 • Behandling av sekundära ångest- och depressionsbesvär där så är relevant.

Behandlingsomfattningen varierar stort beroende målsättning och förutsättningar. Räkna i regel med minst 10-15 sessioner.Information

Alla behandlingskontakter börjar med ett bedömningssamtal à 60 - 90 min. Bedömningssamtalet fyller flera funktioner: a) att ringa in problemområdet och få en samlad bild av de upplevda svårigheterna, b) utesluta andra möjliga tillstånd, och c) att göra en bedömning om psykoterapi är den mest lämpliga behandlingsmetoden.

Under bedömningssamtalet har du också möjlighet att få en tydligare bild av hur en behandlingskontakt kan se ut i just ditt fall, och samtalet avrundas också med att du får ett konkret behandlingsförslag som du kan gå hem och fundera på.

Denna anmälan är inte bindande!

För information om priser, var vänlig och läs mer här.Procedur

1. Du anmäler dig till ett första bedömningssamtal via denna sida.

2. Ett bedömningssamtal bokas in med en tid inom 1-3 veckor.

3. Vid bedömningssamtalet får du dels information om behandlingsmetoden, dels ett konkret behandlingsförslag att fundera på hemma.

Beroende på arten av de besvär som du upplever kan det hända att du rekommenderas en annan typ av behandling.

4. Vi är tacksamma om du meddelar om du vill inleda en behandlingskontakt inom en vecka efter bedömningssamtalet.


 

Anmälningsformulär