Social fobi – KBT behandling

Social fobi behandling utifrån KBT 
KBT social fobi | Psykolog.nu
 
Det sociala livet har en central betydelse för våra möjligheter att etablera och vidmakthålla en varaktig livskvalitet. Det sociala livet präglas samtidigt av frånvaron av en objektiv måttstock. Godtyckligheten är en inbyggd aspekt av vårt sociala umgänge där vi allt som oftast får nöja oss med vår egen tolkning av hur omgivningen egentligen har uppfattat oss. Det är därför inte konstigt att vi av och till kan oroa oss för hur vi uppfattas av vår omgivning. Utifrån det perspektivet är den sociala rädslan att betrakta som ett normalpsykologiskt fenomen.

Gränslinjen mellan en mer ”normal” och ”patologisk” social ångest är inte knivskarp. Det handlar snarare om en kvantitativ skillnad snarare än en kvalitativ, dvs. hur länge, hur mycket och hur ofta den sociala ångesten gör sig gällande.
 

När den sociala ångesten blir social fobi

Social fobi eller social ångeststörning är den kliniska termen på sociala rädslor som har blivit så omfattande att de begränsar den drabbades tillvaro på ett signifikant sätt. Benämningen är en beskrivning på den kvantitativa nivån på de upplevda besvären och utgör i sig inte en beskrivning av en specifik typ av personlighet.

Den negativa påverkan är ofta en kombinationseffekt av ångestpåslag som begränsar ändamålsenliga beteenden, och psykologiska processer där man:

 • filtrerar tillgänglig information på ett genomgående negativt sätt,
 • har en selektiv uppmärksamhet på föreställda negativa konsekvenser, och
 • sedimenterar en negativ bild av den egna personen som fjärmar från vidare social interaktion.

Resultatet av dessa omständigheter är att man alltmer begränsas i den sociala interaktionen och från de omständigheter där man skulle kunna få korrigerande information. Fokus läggs alltmer på vad man är rädd för att göra, hur man inte vill känna osv. istället för den person man är och vill ge uttryck för i de berörda situationerna.

Med ackumulerad effekt medför social fobi att man tappar bort den röda tråden för de egna sociala strävandena. Det sociala livet blir ett minerat fält där all kraft läggs på att minimera faktiska/föreställda skador istället för att fungera som en kontext där självbilden stärks genom ständig interaktion och förnyelse.
 

Behandling av social fobi med KBT

KBT har i flera studier visat sig ha en god effekt vid behandling av social fobi. Det empiriska läget kan sammanfattas på följande sätt:

 • KBT är en effektiv behandlingsmetod vid social fobi med en förbättringsgrad på 50-70 %.
 • KBT är minst lika effekt som psykofarmaka. Den har emellertid färre biverkningar och har potentiellt en mer långvarig effekt även efter genomförd behandling eftersom den bygger på en fortgående inlärning hos individen.
 • Det finns ingen direkt skillnad mellan olika behandlingsformat. Både individuell och gruppbehandling är ungefär lika effektiva.
 • Fler behandlingssessioner medför inte nödvändigtvis en större behandlingseffekt.

Med detta sagt, så finns det fortfarande ett stort utrymme för förbättringar vad gäller t.ex. anpassning till individuella förutsättningar/omständigheter och etablerandet av en balans mellan begränsandet av patogena processer och befrämjandet av salutogena aspekter.


Vad klienterna säger


Jag har länge haft svårt att vara mig själv i sociala sammanhang. Tack vare behandlingen kan jag nu gå in i liknande situationer med en helt annan trygghet och fokusering.

Eva, 34 år

Fakta om social fobi


Diagnoskriterier för social fobi (DSM-IV-TR)

Diagnoskriterier för social fobi

 • En uttalad och bestående rädsla för en eller flera olika sociala situationer eller prestations­si­tu­a­tio­ner som inne­bär expo­ne­ring för okända män­ni­skor eller risk för kri­tisk gransk­ning av andra. Detta grun­dar sig i en rädsla för att bete sig på ett för­öd­mju­kande eller pin­samt sätt eller visa symp­tom på ångest.
 • Expo­ne­ring för den fruk­tade situ­a­tio­nen fram­kal­lar så gott som all­tid ångest, vil­ken kan ta sig uttryck i en situ­a­tio­nellt betingad eller situ­a­tio­nellt pre­dis­po­ne­rad panikattack.
 • Insikt om att räds­lan är över­dri­ven eller orimlig.
 • Den fruk­tade soci­ala situ­a­tio­nen eller pre­sta­tions­si­tu­a­tio­nen und­viks helt, alter­na­tivt uthär­das under inten­siv ångest eller plåga.
 • Antingen stör und­vi­kan­det, de ångest­lad­dade för­vänt­ning­arna eller plå­gan i sam­band med de fruk­tade soci­ala situ­a­tio­nerna eller pre­sta­tions­si­tu­a­tio­nerna i bety­dande grad ett nor­malt fun­ge­rande i var­da­gen, i yrkes­li­vet (eller i stu­dier), i soci­ala akti­vi­te­ter eller rela­tio­ner, eller så lider per­so­nen påtag­ligt av att ha fobi.
 • Hos personer under arton år skall varaktigheten vara minst sex månader.
 • Specificera om: Generaliserad: rädslan innefattar de flesta sociala situationer (t.ex. att inleda eller upprätthålla konversation, delta i små grupper, ha en träff med någon, tala med auktoritetspersoner, gå på fest). OBS: Överväg också tillägg av diagnosen fobisk personlighetsstörning.

Hur vanligt förekommande är social fobi?

Social fobi är en av de vanligast förekommande ångeststörningar. Prevalenssiffrorna varierar mellan 9,8 % – 15,6 %. Minst 50 % av de som har diagnosen uppfyller också diagnoskriterierna för den generaliserade formen. Det finns ingen påvisbar skillnad i förekomst mellan män och kvinnor.

DiagnosLivstid12-månaders
Social fobi12,1%6,8%
Paniksyndrom4,7% 2,7%
Specifik fobi12,5%8,7%
Generaliserat ångestsyndrom5,7%3,1%
Egentlig depression16,6%6,7%

(utifrån DSM-IV-TR)

Prevalens = den andel av befolkningen som uppfyller diagnoskriterierna för t.ex. social fobi vid ett givet tidsintervall (från 1 månad till livstid).

Problemdebut

För de flesta tycks problemen debutera före 18-års ålder med en genomsnittlig debutålder på 10-13 år. De personer som har en generaliserad form av social fobi rapporterar ofta en tidigare debut. En osäkerhet när det gäller dessa uppskattningar är att de nästan alltid bygger på retrospektiv data.

Varför får man social fobi?

Man vet ännu inte exakt varför vissa människor utvecklar social fobi. En sak är man dock ganska ense om: det finns inte en dominerande faktor till utvecklandet av social fobi. Det handlar istället om ett komplicerat nätverk av olika samverkande faktorer som leder till etablerandet och vidmakthållandet av social fobi.

Liksom vid många andra tillstånd pratar man därför om sårbarhetsfaktorer för att beskriva de psykologiska, genetiska och psykosociala predispositioner som kan leda till utvecklandet av social fobi givet närvaro av vissa stressorer i den aktuella livssituationen.

Eventuella predispositioner för att utveckla social fobi innebär inte att man är predestinerad till att utveckla social fobi. Det handlar mer om att man löper en ökad risk att utveckla signifikanta symptom givet vissa förutsättningar.

Ärftlighet
Genom t.ex. familjestudier och tvillingstudier, där man s.a.s. har kunnat kontrollera för den genetiska utgångspunkten, har man kunnat fastslå att den s.k. hereditetskoefficienten för sociala rädslor och social fobi ligger inom intervallet 0,30 – 0,51, mao. en fenotypisk (genetiska och/eller miljöfaktorer) variation på mellan 30 – 51 %. Det finns således en tydlig genetisk komponent men inte ens hos enäggstvillingar svarar den för 100 % av den observerade variansen.

Hur påverkas man av social fobi?

 • Social fobi är ett kroniskt tillstånd med en genomsnittlig varaktighet på runt 20 år och en låg spontan remission (≈ 37 %).
 • Negativa effekter på interpersonella relationer och på möjligheterna att lyckas i arbetslivet.
 • Det finns gott om belägg för att generaliserad social fobi inte bara drabbar flera domäner av tillvaron utan även har en längre varaktighet jämfört med specifik social fobi. Om man har generaliserad social fobi löper man en betydligt större risk att det blir en livslång börda.
 • Social fobi tycks också medföra en ökad förekomst av en rad olika tillstånd som andra ångeststörningar, depression och missbruksproblem. Så många som drygt hälften av dem som drabbas av social fobi beräknas ha andra sekundära tillstånd.
 • Människor med en generaliserad form av social fobi, uppvisar i högre grad sekundära tillstånd än de som har en mer specifik social fobi.

Social fobi test (SPS & SIAS)

Klientutvärdering


Klientutvärdering av erhållen behandling av social fobi under åren 2008 – 2014. Uppmätt med Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). 3 delskalor presenteras här där poängvärdet har räknats om till procentsats.


   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den terapi du har fått?”
   ”2.Har terapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den terapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. Behandlingsintervall 2008-2014.

Relaterade sidor

Anmälan till social fobi behandling

Anmälan Social fobi behandling | Psykolog.nu1 KBT-behandling av social fobi
 
Den individuella behandling utgår ifrån evidensbaserade behandlingsinterventioner, men såväl upplägget som innehållet anpassas utifrån klientens målsättningar och förutsättningar.

Individanpassningen av behandlingsproceduren innebär också att sessionsomfattningen kan variera. I genomsnitt handlar det om mellan 10 – 30 sessioner. Alla klienter erbjuds en konkret behandlingsplan (5 sessioner åt gången) i början av behandlingskontakten så att man hela tiden har en överblick av behandlingsarbetet.

Behandlingen vilar på följande grundstenar:

 • Individuell problemanalys
 • Konkretiserande av behandlingsmål med fokus på hela livssituationen inkl. salutogena aspekter
 • Kännedom om det sociala livet och dess villkor, och relevant färdighetsträning för att uppnå de uppsatta behandlingsmålen
 • Kombination av kognitiva och beteendeinterventioner i syfte att överkomma olika typer av hinder och underlätta realiserande av de egna målbeteendena
 • Interventioner för att maximera relevant bearbetning av emotionella processer


Information

Alla behandlingskontakter börjar med ett bedömningssamtal à 60 - 90 min. Bedömningssamtalet fyller flera funktioner: a) att ringa in problemområdet och få en samlad bild av de upplevda svårigheterna, b) utesluta andra möjliga tillstånd, och c) att göra en bedömning om psykoterapi är den mest lämpliga behandlingsmetoden.

Under bedömningssamtalet har du också möjlighet att få en tydligare bild av hur en behandlingskontakt kan se ut i just ditt fall, och samtalet avrundas också med att du får ett konkret behandlingsförslag som du kan gå hem och fundera på.

Denna anmälan är inte bindande!

För information om priser, var vänlig och läs mer här.Procedur

1. Du anmäler dig till ett första bedömningssamtal via denna sida.

2. Ett bedömningssamtal bokas in med en tid inom 1-3 veckor.

3. Vid bedömningssamtalet får du dels information om behandlingsmetoden, dels ett konkret behandlingsförslag att fundera på hemma.

Beroende på arten av de besvär som du upplever kan det hända att du rekommenderas en annan typ av behandling.

4. Vi är tacksamma om du meddelar om du vill inleda en behandlingskontakt inom en vecka efter bedömningssamtalet.


 

Anmälningsformulär