Behandling av stress

Behandling av stress och relaterade problem


 
Behandling av stress och relaterade problem| Psykolog.nu
 

Stress utgör ofta en alltför vanligt konsekvens av vår vardag. Omständigheter som tidsbrist, ständigt ökande yttre/inre krav i kombination med begränsade möjligheter att påverka förutsättningarna, kan bidra till att skapa en livssituation som präglas av en negativ stress.

Stress är i grund och botten en naturlig fysiologisk och psykologisk reaktion. Den utgör i sig själv inte ett sjukdomstillstånd. Den aktivering som stressreaktionen innebär hjälper oss att vidmakthålla fokus och handlingsberedskapen under en längre period om situationen så skulle kräva det.

Även om stressreaktionen ur ett funktionellt perspektiv är ett sätt för vår kropp att vidmakthålla fokus/mobiliseringen under en längre period har den också ett pris: vid en alltför påtaglig och utdragen stressupplevelse kan påfrestningarna ha en negativ effekt på såväl det fysiska som det psykiska välmåendet.

Behandling av stress

Behandlingen av stressproblematik utgår ifrån en detaljerad analys av klientens aktuella livssituation. Fokus läggs dels på att identifiera relevanta stressorer, dels på att utnyttja existerande resurser och förmågor för att hantera dessa på ett mer funktionellt sätt. Behandlingen innefattar bl.a.

 • Psykoedukation rörande stress.
 • Inventering av aktuell livsmiljö efter stressorer och hur de påverkar olika aspekter av tillvaron och de egna beteenden.
 • Kognitiv analys och fokus på att förändra riktningen på de tankeprocesser som kan accentuera besvären.
 • Färdighetsträning med inslag av bl.a. mindfulnessträning och avslappning. Den specifika mixen beror på den individuella analysen.
 • Förebyggande åtgärder.
 • Behandling relevanta sekundära tillstånd såsom depression, ångest osv.Vad klienterna säger


I samband med en omorganisation hamnade jag på en enhet där arbetstempot var uppskruvat. Arbetsklimatet präglades av en hård konkurrens och det var mycket skitsnack bakom ryggen på varandra. Jag rycktes med i det där och allting kom att handla om arbetet. Jag jobbade över, tag med mig jobbet hem och fick allt svårare att sova på nätterna. Behandlingen gav mig redskapen att hantera dels de kroppsliga symptomen på stress, dels hur jag skulle förhålla mig till de yttre och inre kraven för att inte köra in i väggen igen.

Patrik, 28 år

Fakta om stress

Symptom på stress

Stress kan manifesteras på många olika sätt men nedan följer några av de vanligaste kännetecknen:

 • Emotionell påverkan: ökad ångest, nedstämdhet, känslosvängningar, känslor av ensamhet/utsatthet, förlust av aktivitet/motivation
 • Mental påverkan: förvirring, svårt att fatta beslut, koncentrationssvårigheter, minnesproblem
 • Beteendeförändringar: förändrade ätvanor, man röker/dricker mer för att ”hantera” stress, sömnrubbningar, nervösa beteenden
 • Fysiologiskt: ökad kortisolnivå (stresshormon), hjärtklappningar, svettningar, rodnad, muskelspänningar, muntorrhet, magbesvär

Hur vanligt är det med stress?

Prevalensen av moderat stress har rapporterats ligga runt 10% med en variation beroende på vilken åldersgrupp man tillhör (högst rapport frekvens i åldersgruppen 40-44 år) och könstillhörighet (högre prevalens hos kvinnor mellan 30-34 år än män i motsvarande ålder). Prevalensen för hög stress uppges i samma undersökning till 4%, där kvinnor i åldersgrupperna 30-34 år och 35-39 år anger en högre grad av upplevd stress än män i samma åldersgrupper (Bergdahl & Bergdahl, 2002).

Vad gäller arbetsrelaterad stressproblematik anger mellan 26 – 40% av de som arbetar att de känner sig stressade på jobbet (NIOSH, 1999). Det finns också siffror som tyder på att så mycket som 40% av alla arbetsrelaterade sjukdomar utgörs av stressproblematik. De yrkesgrupper som rapporterar högst andel stressrelaterade besvär finns inom sjukvård (speciellt sjuksköterskor), pedagogiska arbeten och olika typer av arbeten inom omsorgen (siffror från Health and Safety Executive, UK).

Det har också i flera studier påvisats att arbetsrelaterad stress har en tydlig koppling till utvecklandet av psykisk ohälsa.

Vilka faktorer orsakar stressen på arbetet?

 • För stor arbetsbelastning, där det inte ges tillräckligt stort utrymme för återhämtning.
 • Bristande kontroll över det egna arbetet.
 • Bristande positiv förstärkning/feedback/erkänsla.
 • Bristande arbetsgemenskap, inkl. stöd från arbetsledare/chefer och arbetskamrater.
 • Orättvisor, och möjligheterna till att få gehör för de egna upplevelserna av sådana omständigheter.
 • Värderingskonflikter, där t.ex. en bristande överensstämmelsen mellan arbetsledningens och den anställdes värderingar kan leda till otillfredsställelse och demoralisering.

Utmattningssyndrom

Vid en långvarig exponering av stress och givet existerande individuell sårbarhet, kan man utveckla en symptombild som kan beskrivas av den föreslagna diagnosen ”Utmattningssyndrom”. Relevanta symptom för föreliggande utmattningssyndrom är:

(Samtliga kriterier som betecknas med stor bokstav måste vara uppfyllda)

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer, vilka har förelegat under minst sex månader.

B. Påtaglig bild av nedsatt psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.

C. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:

 1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar.
 2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress.
 3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet.
 4. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet.
 5. Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.
 6. Sömnstörning.

Symtomen skall orsaka ett tydligt lidande eller nedsatt funktion i arbete eller annat socialt sammanhang. De får ej vara orsakade av droger, läkemedel eller sjukdom (Socialstyrelsens kriterier).

PSS – Stress test

PSS är ett vanligt förekommande självskattningsformulär för screening av förekommande problem med stress. Se testresultatet endast som en indikator!

PSS

För att kunna använda formuläret måste du vara inloggad / registrera dig för ett kostnadsfritt användarkonto.

Klientutvärdering


Klientutvärdering av erhållen behandling av social fobi under åren 2008 – 2014. Uppmätt med Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). 3 delskalor presenteras här där poängvärdet har räknats om till procentsats.


   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den terapi du har fått?”
   ”2.Har terapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den terapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. Behandlingsintervall 2008-2014.

Relaterade sidor


Relaterat innehåll


Behandling av stress

Behandling av stress och relaterade problem | Psykolog.nu

1 Behandling av stress

Behandlingen baseras på aktuell vetenskaplig kunskapsbildning om effektiva psykologiska behandlingar av stressrelaterade besvär. Såväl upplägget som innehållet anpassas dock till klientens specifika livssituation och förutsättningar. Behandlingsomfattningen är vanligtvis mellan 5 – 15 sessioner.

Beroende på den information som framkommer under bedömningssamtalet reserverar vi oss rätten att hänvisa till en annan typ av behandling.Information

Alla behandlingskontakter börjar med ett bedömningssamtal à 60 - 90 min. Bedömningssamtalet fyller flera funktioner: a) att ringa in problemområdet och få en samlad bild av de upplevda svårigheterna, b) utesluta andra möjliga tillstånd, och c) att göra en bedömning om psykoterapi är den mest lämpliga behandlingsmetoden.

Under bedömningssamtalet har du också möjlighet att få en tydligare bild av hur en behandlingskontakt kan se ut i just ditt fall, och samtalet avrundas också med att du får ett konkret behandlingsförslag som du kan gå hem och fundera på.

Denna anmälan är inte bindande!

För information om priser, var vänlig och läs mer här.Procedur

1. Du anmäler dig till ett första bedömningssamtal via denna sida.

2. Ett bedömningssamtal bokas in med en tid inom 1-3 veckor.

3. Vid bedömningssamtalet får du dels information om behandlingsmetoden, dels ett konkret behandlingsförslag att fundera på hemma.

Beroende på arten av de besvär som du upplever kan det hända att du rekommenderas en annan typ av behandling.

4. Vi är tacksamma om du meddelar om du vill inleda en behandlingskontakt inom en vecka efter bedömningssamtalet.


 

Anmälningsformulär: Stress och relaterade problem