Parterapi

Parterapi för relationsproblem utifrån KBTParterapi för relationsproblem utifrån KBT | Psykolog.nu
 

Det faktum att man har valt varandra och delat det intimaste med varandra är inte alltid en tillräcklig grund för att relationen ska bestå över tid. Relationsproblem kan över tid och situationer växa sig till nästan oöverstigliga hinder om man inte aktivt jobbar för att förnya och omdefiniera den gemensamma grunden för parrelationen.

En parterapi utifrån KBT fokuserar på hela det relationssystem som har kommit att definiera parrelationen. Fokus ligger därför inte enbart på aktuella relationsproblem utan även:

 • Beteendemässiga, kognitiva, och emotionella processer som på olika sätt gestaltas i hur man interagerar med varandra. En vanlig aspekt av dessa processer är att kommunikationen sker på olika nivåer och att man alltmer upplever att man glider isär.
 • Individuella sårbarhetsdimensioner handlar ofta om den personliga omständigheter som respektive part har med sig in i relationen och som på olika sätt kan påverka parrelationen. Det kan t.ex. handla om när en part drabbas av tillstånd som depression, alkoholmissbruk eller andra psykiatriska tillstånd.
 • Existerande stressorer som är påfrestande för relationen. Det kan t.ex. handla om problem med barnen, förlust av arbete eller en väldigt påfrestande arbetssituation eller ett allvarligt somatiskt sjukdomsbesked.

Vad gör man i en parterapi?

Varje parkonstellation är unik. I det konkreta behandlingsarbetet vid en parterapi anpassas därför såväl innehållet som utförandet till de specifika behov och förutsättningar som gäller i respektive par. Några centrala grundstenar vid parterapi utifrån KBT är emellertid:

 • Att tillsammans omdefiniera den relation som man vill ha, och inte bara fastna i upplevelsen av de relationsproblem som är aktuella.
 • Träning i att möta varandra på rätt kommunikationsnivå.
 • Gemensam problemlösning.
 • Reglering av känslolivet och dess yttringar på ett individuellt plan och gemensamt.
 • Acceptans av varandras beteenden i kombination med etablerandet av mer positivt förstärkande interaktion.
 • Skapa utrymme för varandra i vardagen.

Det kan också vara viktigt att jobba med besvär som orsakas/förstärks av förekommande relationsproblem, såsom depressions- och ångestbesvär.Vad klienterna säger


Jag och min sambo kunde inte längre prata med varandra utan att börja gräla. Det var som om varje liten bagetell blev en förevändning för oss att dra fram allt som vi inte var nöjda med hos varandra. Parterapin hjälpte oss att identifiera våra egna utgångspunkter och hitta tillbaka till det som vi vill vara för varandra!

Annette, 29 år


 

Fakta om problem i parrelationer

Prevalens och påverkan

Bland gifta par uppskattas runt 20 % ha relationsproblem vid en given tidpunkt. Tillfredsställelse med relationen tenderar också att avta påtagligt efter de första 10 åren av äktenskapet. Skilsmässofrekvensen ligger också stadigt runt 50 % i många västerländska länder.

Det finns också mycket som tyder på att problem i parrelationer kan ha en kausal påverkan på individuell psykopatologi. Problem i parrelationen påverkar också kvaliteten i umgänget med familj och vänner, har en negativ inverkan på arbetsdomänen, och leder till en ökad risk för andra hälsoproblem.


Hur effektiv är parterapi?

Metaanalyser som har genomförts under senare år redovisar en genomsnittlig behandlingseffekt på 0,83 för olika former av parterapier. Detta innebär de personer som genomgick en parterapi upplevde mindre störningar i relationen än 80 % av de personer som tillhörde kontrollgrupperna och inte erhöll någon aktiv behandling.

Samtidigt återstår det faktum att mer än 1/3 av de par som genomgår en parterapi inte uppnår en signifikant förbättring vad gäller upplevd tillfredsställelse med parrelationen. Det verkar också som att långtidseffekterna av en parterapi är ganska begränsade. Uppföljningar rapporterar en signifikant nedgång av behandlingseffekt hos 30 – 60 % av paren > 2 år efter genomgången behandling.

Det finns således ett stort utrymme för förbättringar av existerande behandlingsmodeller. Bakom ovan presenterade siffror döljer sig emellertid också variationsvidden i vad det är för omständigheter som ligger bakom de problem som paren upplever. Det kan vara så att såväl behandlingstyp som betoning av specifika omständigheter i högre grad behöver anpassas till de specifika förutsättningar och behov som finns hos respektive par.

Självskattningsformulär

CSI-32

Klientutvärdering


Klientutvärdering av erhållen behandling av social fobi under åren 2008 – 2014. Uppmätt med Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). 3 delskalor presenteras här där poängvärdet har räknats om till procentsats.


   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den terapi du har fått?”
   ”2.Har terapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den terapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. Behandlingsintervall 2008-2014.

Relaterade sidor

Parterapi


Parterapi | Psykolog.nu

1 Parterapi för relationsproblem utifrån KBT

Hos oss får ni en parterapi:

 • som utgår ifrån evidensbaserade metoder,
 • där interventionerna alltid anpassas till de förutsättningar och behov som är specifika för er,
 • där samtalsformen anpassas beroende på existerande omständigheter,
 • där alla behandlingskontakter inleds med att vi kommer överens om en preliminär behandlingsplan så att ni hela tiden har en översikt av den förväntade processen.