Behandling av talängslan – Våga tala inför andra

Talängslan – Behandling av rädslan att prata inför andra

Behandling av talängslan - Att våga prata inför grupper | Psykolog.nu

Talängslan – En prevalent rädsla för att prata inför grupper av andra människor

Talängslan medför ofta ett stort socialt obehag i berörda situationer. Den rädsla man känner och det obehag man upplever i talsituationer utgör en av de vanligast förekommande sociala rädslorna. Rädslan kan komma till uttryck i en rad olika situationer:

 • inför och under talsituationer
 • när man ska ge en kort personlig presentation
 • viktiga möten där det förväntas att man säger någonting vettigt

Beroende på sammanhang och den betydelse som situationen har kan man uppleva av ett starkt obehag och en besvärande nervositet som gör det svårt att fokusera sig på uppgiften. Det upplevda obehaget och de föreställda negativa konsekvenserna kan vara så påtagliga att man går till ytterligheter för att undvika de ångestväckande situationerna, trots att undvikandet i sig medför konkreta negativa konsekvenser.

Vad är talängslan?

Talängslan och svårigheter att genomföra muntliga presentationer av olika slag, utgör inte egen diagnoskategori utan betraktas i mer svårartade former som en specifik form av social fobi. Talängslan delar även många kännetecken med det som vanligtvis brukar förknippas med prestationsångest.

Talängslan innebär i regel att man upplever en påtaglig oro/obehag inför och under sociala prestationssituationer när man på ett eller annat sätt måste prata inför grupper av andra människor. Variationsvidden i de upplevda symptomen är stor men består i regel av flera samverkande processer:

 • en rädsla för vad andra människor egentligen ska tycka och tänka om den egna prestationen (och personen)
 • en ångestaktivering med såväl fysiologiska som psykologiska symptom
 • en bristande tilltro på den egna förmågan att hantera situationen på ett relevant sätt
 • ett mer eller mindre aktivt (och i regel tilltagande) undvikande av talsituationer

Med den betydelse som sociala prestationer i regel har för oss innebär talängslan ofta en starkt handikappande omständighet som kan orsaka negativa effekter på flera livsdomäner.Vad klienterna säger


Att prata inför grupper var det värsta jag visste. Inför en presentation kunde jag gå och gruva mig i flera veckor. Behandlingen hjälpte mig att se vad som är vad i mina egna tankar och reaktioner, och det praktiska upplägget var suveränt! Nu har jag hållit flera föredrag och känner verkligen att jag är på rätt väg!

Marcus, 26 år

Fakta om talängslan

Hur vanligt är det med talängslan?

Talängslan eller svårigheter med att våga tala inför grupp utgör förmodligen en av de allra vanligaste sociala besvären. På en mer allmän frågeställning uppger mellan 50 – 70 % av de tillfrågade att talsituationer väcker nervositet. I undersökningar som har genomförts på studentpopulation har så många som 20 – 34% angett att de upplever talsituationer som starkt ångestväckande.

Varför utvecklar man talängslan?

Det vet man inte helt säkert. I likhet med social fobi är det troligtvis en samverkan mellan tidigare inlärningshistoria, genetiska faktorer och situationella omständigheter. Situationer som när man ska hålla ta, hålla i en muntlig presentation De krav som ställs på oss i sociala prestationssituationer i kombinationen med den ofta tvetydiga återkopplingen bidrar också till att manifestera sårbarheten.

Hur påverkas man av talängslan?

 • Det egna sättet att reagera inför, under och efter talsituationer kan väcka känslor av skam och skuld som kan vara svåra att hantera. I förlängningen kan de påverka såväl självförtroendet som självbilden negativt.
 • Ett uttalat undvikande av talsituationer som dels kraftigt begränsar de egna möjligheterna, dels medför att besvären sedimenteras eftersom man går miste om potentiellt korrigerande erfarenheter.
 • Ökad förekomst av sekundära tillstånd som depression, andra ångestbesvär och stressrelaterade besvär.

Självskattningsformulär

SATI (Speech Anxiety Thoughts Inventory, Cho et al., 2004)

För att kunna använda formuläret måste du vara inloggad / registrera dig för ett kostnadsfritt användarkonto.

Klientutvärdering


Klientutvärdering av erhållen behandling av social fobi under åren 2008 – 2014. Uppmätt med Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). 3 delskalor presenteras här där poängvärdet har räknats om till procentsats.


   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den terapi du har fått?”
   ”2.Har terapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den terapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. Behandlingsintervall 2008-2014.

Relaterade sidor
Anmälan till behandling

Våga tala - KBT behandling av talängslan | Psykolog.nu1 Behandling av rädslan att prata inför andra

Den individuella behandlingen utgår ifrån många av de behandlingsinterventioner som ingår vid behandling av social fobi. Speciell betoning läggs emellertid på färdighetsträning, kognitiv omstrukturering och emotionell bearbetning av ångestupplevelsen i samband med muntliga presentationer. Behandlingskomponenter varierar beroende på de specifika behoven hos klienten men i regel ingår:

 • en noggrann problemanalys
 • hantering av ångestpåslag
 • konkretisering av relevant målfokus
 • exponering med videofeedback och kognitiv förberedelse
 • relevant färdighetsträning och/eller genererande av praktiska erfarenheter
 • utformande av kontingensplan för vidare utveckling

Behandlingens omfattning varierar i regel mellan 5 – 10 sessioner.

För att få maximal effekt av behandlingssteget bör man i sitt arbete eller i sina studier ha möjlighet att hålla muntliga presentationer.
Information

Alla behandlingskontakter börjar med ett bedömningssamtal à 60 - 90 min. Bedömningssamtalet fyller flera funktioner: a) att ringa in problemområdet och få en samlad bild av de upplevda svårigheterna, b) utesluta andra möjliga tillstånd, och c) att göra en bedömning om psykoterapi är den mest lämpliga behandlingsmetoden.

Under bedömningssamtalet har du också möjlighet att få en tydligare bild av hur en behandlingskontakt kan se ut i just ditt fall, och samtalet avrundas också med att du får ett konkret behandlingsförslag som du kan gå hem och fundera på.

Denna anmälan är inte bindande!

För information om priser, var vänlig och läs mer här.Procedur

1. Du anmäler dig till ett första bedömningssamtal via denna sida.

2. Ett bedömningssamtal bokas in med en tid inom 1-3 veckor.

3. Vid bedömningssamtalet får du dels information om behandlingsmetoden, dels ett konkret behandlingsförslag att fundera på hemma.

Beroende på arten av de besvär som du upplever kan det hända att du rekommenderas en annan typ av behandling.

4. Vi är tacksamma om du meddelar om du vill inleda en behandlingskontakt inom en vecka efter bedömningssamtalet.Anmälningsformulär